مشکلات روحی و رفتاری کودکان و نوجوانان

بازی‌های کامپیوتری

بیش‌فعالی کودکان(ADHD)

اوتیسم

آسیب های محیطی و تروما

اضطراب

افسردگی

بیماریهای دو قطبی

بیماری جنون

مشکل اعتماد به نفس