اعتماد به نفس

درسگفتار های اعتماد به نفس-جلسه اول-رویش خویشتن

-درسگفتار های اعتماد بنفس، جلسه دوم و سوم -ارزشمندی/ترس از شکست

درسگفتار های اعتماد بنفس، جلسه چهارم و پنجم- تجربه گذشته/ واکنش های اجتنابی

درسگفتار های اعتماد بنفس، جلسه ششم و هفتم – پاسخ های درمانی