مجموعه ” کودک، امید فردا” از کودکان سخن می گوید. از اشک ها و لبخندها، از افتادن ها و برخاستن ها، از کابوس ها و رویاها و از امیدهایشان، امید به فردا، فردایی بهتر برای ایران و فرزندانش.